Privacy en Cookieverklaring

kraamzorg Little Wonder is een onderneming die is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91 22 58 41 en als zodanig verricht zij voor eigen rekening en risico betaalde werkzaamheden in opdracht van anderen verricht, waaronder begrepen: kraamzorg, baby spa en zwangerschapsmassage.

Het waarborgen van privacy staat bij kraamzorg Little Wonder hoog in het vaandel. kraamzorg Little Wonder vindt het daarom van het grootste belang dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan. De persoonsgegevens van u als betrokkene(n) worden daarom uiterst zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verwerkt en beveiligd, zoals hierna in deze Privacy en Cookieverklaring vermeld.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden
Bij het gebruik van de diensten en website(s) van kraamzorg Little Wonder worden persoonsgegevens verwerkt. De verwerking daarvan zal uitsluitend plaatsvinden: met uw uitdrukkelijke toestemming/indien dit noodzakelijk is ter bestrijding van een ernstig gevaar voor uw gezondheid of dat van een ander (vitale belangen)/in het kader van een wettelijke verplichting/in het kader van de uitvoering van de tussen u en kraamzorg Little Wonder gesloten overeenkomst/indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan kraamzorg Little Wonder is opgedragen (algemeen belang)/als dit het resultaat is van een afweging tussen de belangen van kraamzorg Little Wonder en uw vrijheden (gerechtvaardigd belang). De verwerking van uw persoonsgegevens door kraamzorg Little Wonder zal worden beperkt tot die persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) noodzakelijk zijn en waartoe wettelijke/fiscale regelgeving dit kraamzorg Little Wonder verplicht. kraamzorg Little Wonder zorgt er voor dat de inbreuk op uw privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. kraamzorg Little Wonder zal daarbij telkens persoonsgegevens verwerken die voor u als betrokkene de minste inbreuk op uw privacy maken.

Termijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden verwerkt dan voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) en voor de duur waartoe wettelijke/fiscale regelgeving dit kraamzorg Little Wonder verplicht.

Gebruik van cookies
Op deze website van kraamzorg Little Wonder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om informatie te verzamelen over wie, hoe, hoe vaak en via welke internetbrowser/medium (pc/telefoon/tablet) haar website bezoekt, hoe de bezoeker zich vervolgens op de website gedraagt en welke webpagina’s de bezoeker raadpleegt teneinde haar website te optimaliseren en de functionaliteit en vindbaarheid daarvan te vergroten. Daarnaast kunnen de cookies in samenhang met uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doen/plaatsen van gepersonaliseerde aanbiedingen en content op de website van kraamzorg Little Wonder en nieuwsbrieven. Hiermee kan kraamzorg Little Wonder haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar bezoekers/klanten. De door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website worden overgebracht naar de beveiligde server van kraamzorg Little Wonder.

Beveiliging
kraamzorg Little Wonder neemt maatregelen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt met behulp van technische en administratie veiligheidsmaatregelen (het up-to-date houden van geautomatiseerde gegevensdragers en het gebruik van firewalls, versleuteling en beveiliging van uw digitale en/of fysieke persoonsgegevens en geautoriseerde toegang) om het risico op verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige publicatie/openbaarmaking te beperken.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt met het oog op verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) voor de verwerking daarvan of een wettelijke bepaling daartoe verplicht. Buiten deze uitzonderingen zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

Indien uw gegevens voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) voor de verwerking daarvan daadwerkelijk aan één of meer derden worden verstrekt, zal dit geschieden aan de hand van een met die derde(n) te sluiten/reeds gesloten ‘(sub)verwerkers-overeenkomst’ teneinde de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het bepaalde in de AVG zoveel als mogelijk te waarborgen. kraamzorg Little Wonder zal toezien op de naleving door die derde(n) van de ‘(sub)verwerkersovereenkomst’.

Rechten betrokkene(n)
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om die te wijzigen en/of aan te vullen en (in sommige gevallen) op verwijdering (recht van vergetelheid) van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens zal (tijdelijk) worden gestopt/opgeschort als:
de juistheid daarvan door u schriftelijk wordt betwist. In dat geval dient u binnen een redelijke termijn (30 dagen) tot wijziging/aanvulling over te gaan, bij gebreke waarvan de verwerking daarvan zal worden gecontinueerd;
– de verwerking daarvan onrechtmatig is, indien de hierboven genoemde de grondslag(en) is vervallen;
– die niet meer nodig is voor de hierboven genoemde de grondslag(en) waarvoor ze zijn verzameld en wettelijke/fiscale regelgeving daartoe niet (langer) verplicht;
– bij schriftelijk bezwaar van uw zijde tegen de verwerking. In dat geval wordt de verwerking opgeschort totdat door kraamzorg Little Wonder binnen een redelijke termijn (30 dagen) (opnieuw) een belangenafweging is gemaakt;
– wettelijke regelgeving daartoe verplicht.

Contactgegevens
U kunt uw vragen en/of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot:

kraamzorg Little Wonder
Dorpsstraat 48
2631 CT Nootdorp
06 – 29 285 445

Klachten
Indien u (al dan niet nadat u reeds contact heeft opgenomen met kraamzorg Little Wonder klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en wijziging Privacy en Cookieverklaring
Deze (vernieuwde) Privacy en Cookieverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. kraamzorg Little Wonder behoudt zich het recht voor om de Privacy en Cookieverklaring aan te passen/te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website van kraamzorg Little Wonder worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy en Cookieverklaring te raadplegen.

©Copyright/Auteursrecht